Moje Ciepło

Moje Ciepło

Program Moje Ciepło - dofinansowanie pomp ciepła

Program Moje Ciepło ma być zachętą do inwestycji w ekologiczne źródła ogrzewania, jest to rządowy program dofinansowania do zakupu i montażu pompy ciepła.

Wsparcie zakupu i montażu pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych przyczyni się do ograniczenia niskiej emisji powstającej w wyniku ogrzewania domów jednorodzinnych nieefektywnymi źródłami ciepła wykorzystującymi paliwa kopalne, a ponadto do wzrostu udziału OZE w finalnym zużyciu energii oraz propagowaniu odnawialnych źródeł energii.

Jakie pompy objęte są dofinansowaniem?

Do programu kwalifikują się różne typy pomp ciepła:

 • Pompy gruntowe -zakup/montaż gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem
 • Pompy powietrze/powietrze – zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem
 • Pompy powietrze/woda – zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem c.w.u z osprzętem

Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać dofinansowanie?

 1. Dotację mogą uzyskać osoby fizyczne – właściciele lub współwłaściciele nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 2. Zakupić i zamontować urządzenie w domu, który jest nowy. Przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, dla którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:
  • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, zgodnie
  • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
  • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.
 3. Budynek musi spełniać odpowiednie warunki techniczne – podwyższony standard energetyczny, tj. uzyskanie maksymalnej wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej EPH+W na poziomie maksymalnie 55 kWh/(m2 × rok)
 4. Ważnym warunkiem uzyskania dofinansowania jest to, by w domu nie było źródła ciepła na paliwo stałe. Warunek ten dotyczy całego okresu trwałości inwestycji.
 5. Dofinansowanie będzie udzielone tylko i wyłącznie kiedy beneficjent złoży wniosek po zakończonym montażu.

Jakie kwoty dofinansowania można uzyskać w ramach programu?

img-1

W programie Moje Ciepło nie obowiązują progi dochodowe, co oznacza, że bez względu na zarobki Wnioskodawcy, może on złożyć wniosek o dofinansowanie.
Wysokość dotacji zależy od rodzaju zakupionej pompy ciepła oraz posiadania przez wnioskodawcę Karty Dużej Rodziny.
W ramach programu Moje Ciepło można otrzymać dotację w formie 30% lub do 45% (dla osób fizycznych posiadających KDR) kosztów kwalifikowanych:

 • koszty związane z nabyciem i montażem nowej pompy ciepła
 • koszty związane z opracowaniem niezbędnej dokumentacji
 • podatek VAT poniesiony przez beneficjenta, pod warunkiem, że wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia tego kosztu (np. z tytułu prowadzonej działalności), jednak maksymalnie 21 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję.

Jak dokumentować wydatki?

Aby udokumentować wydatki potrzebna będzie faktura za zakup produktu lub usługi, zawierająca najważniejsze informacje:

 • datę wystawienia dokumentu oraz datę realizacji usługi (lub datę dostawy towaru, w zależności czego dotyczy faktura) – daty powinny być zachowane w okresie przewidzianym przez regulamin, tj. od 01.01.2021 r. do 31.12.2026 r.
 • imię i nazwisko nabywcy – dane zgodne z danymi wnioskodawcy. W przypadku różnych danych, należy dołączyć stosowne oświadczenie podpisane przez wnioskodawcę
 • rodzaj urządzenia – dane techniczne pompy ciepła

Terminy i forma składania wniosków

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków. Wnioski przyjmowane są wyłącznie w wersji elektronicznej przez GWD, czyli generator wniosków o dofinansowanie.

Moje Ciepło i fotowoltaika

Instalacja fotowoltaiczna stanowi doskonałe uzupełnienie dla ekologicznego ogrzewania pompą ciepła.
Program Moje Ciepło nie wymaga montażu fotowoltaiki, jednak pozwala ona na zdecydowane ograniczenie kosztów ogrzewania pompą ciepła.

W SOMERO zajmiemy się analizą Twoich indywidualnych potrzeb. Przeprowadzimy audyt, wykonamy projekt oraz dopełnimy wszelkich formalności związanych ze złożeniem wniosku o wypłatę dofinansowania.
Udzielimy pomocy w wdrożeniu rozwiązań, które zapewnią realne oszczędności.