Czyste powietrze

Czyste powietrze

Program Czyste Powietrze

Rządowy program priorytetowy Czyste Powietrze ruszył we wrześniu 2018 r. i potrwa do 2029 r.

Celem programu Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania (część I Programu), beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania (część II Programu) oraz beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania (część III Programu).

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Właścicieli lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Jeśli w budynku/lokalu prowadzona jest działalność gospodarcza, wysokość dofinansowania jest pomniejszona proporcjonalnie do powierzchni (w przypadku przekroczenia udziału 30%, budynek nie kwalifikuje się do dofinansowania).

img-1

Jakie urządzenia wchodzą w skład dofinansowania?

Dofinansowanie uzyskamy na kompleksową termomodernizacje budynków oraz wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy.
Program „Czyste Powietrze 2023” pozwala uzyskać dofinansowanie m.in. na na:

 • audyt energetyczny, który pozwoli ci uzyskać kompletną informacje, jak:
 • najskuteczniej ocieplić budynek,
 • wybrać najlepsze dla twojego domu źródło ciepła,
 • uzyskać maksymalną dotację, a następnie płacić niższe rachunki za ogrzewanie,
 • ocieplenie ścian, stropu, podłogi,
 • wymianę okien, drzwi, bramy garażowej,
 • wymianę starego pieca – kotła na paliwo stałe (węgiel, drewno) – na nowoczesne źródło ciepła,
 • instalację CO (centralne ogrzewanie) i CWU (ciepła woda użytkowa),
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną.

Aby otrzymać dofinansowanie wymagane jest spełnienie kryterium dochodowego.

Jakie warunki należy spełnić?

Poza podstawowym warunkiem jakim jest spełnienie kryterium dochodowego, należy również spełnić kilka innych warunków, m.in.:

 • wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku – wymagane jest potwierdzenie w formie imiennego dokumentu zezłomowania/karty przekazania odpadu/formularza przyjęcia odpadów metali,
 • w przypadku kompleksowej termomodernizacji – wykonanie audytu i zrealizowanie w całości prac modernizacyjnych z dokumentu, czego efektem ma być spełnienie co najmniej jednego wskaźnika dot. zmniejszenia zapotrzebowania na energię użytkową,
 • dofinansowanie nie przysługuje na przedsięwzięcia realizowane w budynkach wykorzystywanych sezonowo lub w budynkach gospodarczych,
 • nie kwalifikuje się do dotacji budynek w którym prowadzona jest działalność gospodarcza na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% budynku/lokalu mieszkalnego,
 • nie można otrzymać ponownego dofinansowania ze środków publicznych na to samo przedsięwzięcie, możliwe jest jednak otrzymanie wsparcia na inną inwestycję.

Jaką kwotę wsparcia można uzyskać?

W programie Czyste Powietrze wyróżniono trzy poziomy dofinansowania z uwzględnieniem progu dochodowego.
Dotacja może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacja do 1 200 zł na audyt energetyczny.

img-2

Aby otrzymać dofinansowanie na kompleksową termomodernizację, wymagany jest audyt energetyczny oraz wykonanie wszystkich elementów wskazanych w jednym z wariantów w przygotowanym audycie, który zagwarantuje zmniejszenie zużycia energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku:

 • do wartości nie większej niż 80 kWh(m2*rok) lub
 • minimum 40%.

Prefinansowanie Czyste Powietrze

Prefinansowanie polega na wypłacie części lub całości dotacji przyznawanej Beneficjentowi przez WFOŚiGW na rachunek bankowy wykonawcy.

Prefinansowanie obejmuje wypłatę:

 • zaliczki – maksymalnie do wysokości 50 % przyznanej dotacji, przy czym suma wszystkich wypłaconych zaliczek nie może przekroczyć 50 % maksymalnej kwoty dotacji na realizację przedsięwzięcia wynikającej z wniosku o dofinansowanie,
 • pozostałej części dofinansowania przypadającego na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie/ umowach beneficjenta z wykonawcą, po zrealizowaniu zakresu tej umowy i złożeniu przez Beneficjenta wniosku.

Z dotacji z prefinansowanie może skorzystać beneficjent, który zalicza się do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania.
Okres realizacji przedsięwzięcia dla dotacji z prefinansowaniem to 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. Ocena wniosków z prefinansowaniem będzie się odbywała w terminie do 14 dni kalendarzowych. Dotacja jest wypłacana bezpośrednio na rachunek wykonawcy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie.

Kredyt Czyste Powietrze

Kredyt Czyste Powietrze skierowany jest do Beneficjentów uprawnionych do podstawowego i podwyższonego poziomu dofinansowania.
Kredytu na realizację inwestycji w ramach programu może udzielić współpracujący bank. Dotacja, która zostanie przyznana pokryje częściową spłatę kredytu bankowego.

Różnice między zwykłą ścieżką realizowaną przez WIOŚiGW, a tą z kredytem bankowym

rozpoczęcie przedsięwzięcia:
WIOŚiGW: do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
kredyt bankowy: od daty złożenia wniosku,
okres realizacji:
WIOŚiGW: 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku,
kredyt bankowy: 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku,
rozliczenie wniosku:
WIOŚiGW: maksymalnie w trzech częściach,
kredyt bankowy: rozliczenie całości po zakończeniu przedsięwzięcia,
korekta wniosku:
WIOŚiGW: tak,
kredyt bankowy: nie, możliwość ponownego złożenia wniosku.

Terminy i forma składania wniosków

Program realizowany będzie w latach 2018-2029. Umowy będą podpisywane do 31.12.2027 roku, a wszystkie prace objęte umową muszą zakończyć się do 30.06.2029 roku. Wydatkowanie środków nastąpi do 30.09.2029 roku.
Wnioski w programie Czyste powietrze przyjmowane są w trybie ciągłym. Złożyć można je elektronicznie poprzez serwis gov.pl za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie lub w wersji papierowej do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jego oddziału lub gminy. Złożenie wniosku może się odbyć również za pośrednictwem banku, w przypadku chęci wzięcia kredytu z dostają.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku

 • dane do logowania do profilu zaufanego lub wypełniony wniosek pobrany z Portalu Beneficjenta (gdy wnioskodawca składa wniosek w urzędzie);
 • skan zaświadczenia upoważniający do podwyższonego dofinansowania;
 • skan dokumentu potwierdzającego prawo własności tego domu (w przypadku braku księgi wieczystej dla domu);
 • skany oświadczeń z danymi oraz podpisami wszystkich współwłaścicieli (w przypadku współwłasności);
 • skan oświadczenia z danymi oraz podpisem małżonka (w przypadku małżeństwa z ustawową wspólnością majątkową).
 

W SOMERO zajmiemy się analizą Twoich indywidualnych potrzeb. Przeprowadzimy audyt, wykonamy projekt oraz dopełnimy wszelkich formalności związanych ze złożeniem wniosku o wypłatę dofinansowania.
Udzielimy pomocy w wdrożeniu rozwiązań, które zapewnią realne oszczędności.